SIA NL CONTINENT BALTICU KONFIDENTSIAALSUSEESKIRJAD JA KÜPSISTE KASUTAMINE

Konfidentsiaalsuseeskirjade eesmärk on järgmise teabe pakkumine MÜÜJA klientidele: 

 • Konfidentsiaalsuseeskirjade kasutusulatus
 • Isikuandmete kasutamise eesmärgid, maht, kaitse ja edastamine, säilitamise aeg ja töötlemine
 • Andmesubjekti õigused andmete kogumisel ja kliendi isikuandmete töötlemisel
 • Kuidas me küpsisefaile kasutame
 • Kuidas meiega ühendust võtta
 • Kasutatud mõisted

 

Isikuandmete töötlemishaldur on SIA NL Continent Baltic, registreerimisnumber 40103781398,  juriidiline aadress: Riia, Kurzemes prospekts 3G, LV-1067. Või volitatud isik – isik, kes töötleb isikuandmeid süsteemi ja isikuandmete halduri nimel.

Konfidentsiaalsuseeskirjade kasutusulatus

Üldine teave: isikuandmed – see on igasugune teave (kirjalikul, helilisel, video, elektroonilisel, biomeetrilisel kujul), mis on otseselt või kaudselt seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (andmesubjektiga), näiteks: ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, telefoninumber, postiaadress või elektronposti aadress, foto, üks või mitu füüsilisele isikule iseloomulikku majandustegurit, samuti muu teave, mis võimaldab isikut tuvastada.

Isikuandmete subjektiks on igasugune füüsiline isik, kes:

 • on registreerunud MÜÜJA kodulehel;
 • on küsinud MÜÜJALT teavet MÜÜJA kodulehel pakutavate kaupade või MÜÜJA pakutavate teenuste kohta;
 • kasutab või on varem kasutanud MÜÜJA pakutavaid teenuseid;
 • on andnud oma nõusoleku MÜÜJALT kommertsteadete vastuvõtmiseks, mille hulka kuuluvad uudised, tutvustused, sündmused, allahindlused, konkursid, loosimised või võistlused, aga ka oma ostuharjumuste jälgimiseks (profiili loomiseks) personaalsete pakkumiste saamiseks;
 • on väljendanud oma nõusolekut (kliendi) lojaalsusprogrammides osalemiseks (edaspidi klient).

MÜÜJA töötleb isikuandmeid vastavalt 25. mail 2018. aastal jõustunud füüsiliste isikute  isikuandmete töötlemist ja nende andmete vaba ringlust puudutava Euroopa Liidu andmekaitse üldmääruse (General Data Protection Regulation ehk GDPR) tingimustele. Määruses määratletakse isikuandmete töötlemise põhimõtted (sealhulgas saamine, kasutamine, hoidmine ja kustutamine) ning füüsiliste isikute õigused andmesubjektidena, seega võimalus oma andmete kasutamist kontrollida.

Konfidentsiaalsuseeskirjad käsitlevad andmete töötlemist olenemata sellest, mis kujul ja/või keskkonnas OSTJA isikuandmed on esitanud (SIA NL Continent Balticu kodulehel, mobiilirakendustes, iseteenindusportaalis, paberkandjal või telefonitsi) ja millises ettevõttesüsteemis või pabervormingus neid töödeldakse.

Andmete töötlemise konkreetsete meetodite (näiteks küpsiste töötlemine jne.), keskkonna, eesmärkide suhtes võidakse kohaldada täiendavaid spetsiifilisi tingimusi, millest teavitatakse OSTJAT siis, kui ta annab SIA NL Continent Balticule vastava nõusoleku. 

 

Isikuandmete kogumise eesmärgid, maht, kaitse ja edastamine, säilitamise aeg ja töötlemine

Eesmärk

MÜÜJA töötleb ostjate andmeid ühel või mitmel järgmisel eesmärgil:

 • Teie registreerimiseks OSTJANA;
 • Teie konto loomiseks koos ligipääsu võimalusega interneti kaudu ning selle toimimise tagamiseks;
 • kaupade kohaletoimetamiseks ning teenuste pakkumiseks ja osutamiseks (lepinguliste kohustuste täitmiseks);
 • garantiikohustuste täitmiseks;
 • kaupade ja teenuste täiustamiseks, uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks;
 • teenuste kasutamise hõlbustamiseks, samuti reklaami jaoks ja teenuste levitamiseks;
 • klientide teenindamiseks;
 • vaiete ja avalduste läbivaatamiseks ja menetlemiseks;
 • klientide hoidmiseks, lojaalsuse suurendamiseks ja rahulolu mõõtmiseks;
 • aurannete haldamiseks;
 • veebilehtede ja mobiilirakenduste toimimise toetamiseks ja parandamiseks;
 • MÜÜJA kommertsteadete saatmiseks, mille hulka kuuluvad uudised, tutvustused, sündmused, allahindlused, konkursid, loosimised või võistlused, aga ka kliendi ostuharjumuste jälgimiseks (profiili loomiseks), kui varem on selle kohta eraldi selgesõnaline nõusolek saadud;
 • MÜÜJA (kliendi) lojaalsusprogrammides osalemiseks;
 • Ostja registreerimiseks MÜÜJA kodulehel;
 • MÜÜJA õiguspäraste (seadusest tulenevate ja lepinguliste) huvide täitmiseks ja kaitsmiseks.
 • Äritegevuse statistika ja analüüsi teostamiseks; - planeerimiseks ja aruandluse tegemiseks; - tulemuslikkuse mõõtmiseks; - andmete kvaliteedi tagamiseks; - turu-uuringute ja avaliku arvamuse uuringute tegemiseks; - aruannete koostamiseks; - kliendiküsitluste tegemiseks; - riskijuhtimisalaste sündmuste raames.

Maht

Isikuandmete kategooriad, mida me töötleme:

Nr.

Andmete kategooria

Näited

1

Isikut tuvastavad andmed

Ees- ja perekonnanimi, sünniaeg

2

Isiku kontaktandmed

Aadress, telefoninumber, e-posti aadress

3

Isiku kontaktisikute andmed

Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber

4

Kliendi andmed

Kliendiga sõlmitud lepingu number, kliendi registreerimise kuupäev, staatus

5

Minu konto andmed

Kasutaja number, veebilehel tehtud toimingud

6

Kliendianalüüsi andmed

Kategooriasse, segmenti, vanuserühma, vanusesegmenti (noored, mass, eakas), keeleline, sooline jne. kuuluvus

7

Sideandmed

Sissetulev / väljuv suhtlusviis, number, kuupäev, registripidaja, sisu, kanal, kohaletoimetamise staatus

8

Kauba ostmise andmed

Kauba nimi, kauba kood, ostmise kuupäev, arve number, kauba vastuvõtmise viis, hind, makseviis, ostutšeki andmed

9

Vaiete / avalduste andmed

Vaide / avalduse number, registreerimise / otsuse kuupäev, meetod, kirjeldus

10

Kliendiküsitluste andmed

Küsitluse nimi, saatmise kuupäev, vastuse saabumise kuupäev, küsitluse küsimused ja vastuste andmed

11

Veebilehel tehtud toimingud

IP aadress, tehtud toimingu nimi, veebilehe jaotis, kuupäev ja kellaaeg

12

Süsteemide juurdepääsu andmed

Kliendile pakutavad kasutajanimed ja salasõnad

13

Teave nõusolekute kohta

Tähelepanekud kliendi nõusolekute kohta erinevatel teemadel, nõusoleku andmise kuupäev ja kellaaeg, allikas

14

Asukoha andmed

Terminali asukoha aadress, ühenduspunkti aadress


Kaitsmine ja edastamine

 

SIA NL Continent Baltic ei müü Teie isikuandmeid, ei rendi neid välja ega tee nendega mingeid muid tehinguid. Erandiks on allpool kirjeldatud olukorrad:

 • Õigusaktidega sätestatud olukorrad. Kui mõni valitsusasutus või nende volitatud asutus seda nõuab.
 • Meie veebilehel kaupade ostmisega seotud finantstehinguid võivad töödelda meie makseteenuste pakkujad. Jagame Teie tehinguandmeid oma makseteenuste pakkujatega ainult sel määral, mis on vajalik Teie maksete, tagasimaksete ja kaebuste töötlemiseks.
 • Sõltumatud ettevõtjad, kes pakuvad sideteenust SIA NL Continent Balticule toodete, teenuste ja tellimuste küsimustes.
 • Andmed teistele teenuste pakkujatele eriteenuste osutamiseks, kui see on vajalik MÜÜJA pakutavate teenuste osutamise tagamiseks, samuti MÜÜJA seadusest tulenevate ja lepinguliste huvide täitmiseks ja kaitsmiseks, näiteks: kolmandad isikud, keda MÜÜJA on lepingu alusel volitanud teostama teatud toiminguid või osutama teenuseid, mis on vajalikud MÜÜJA teenuste pakkumiseks ning tema tegevuse teostamiseks või tagamiseks, sealhulgas: juristid, raamatupidajad, kommunikatsiooni- (side-), posti- ja infotehnoloogiateenust pakkuvad ettevõtted.

MÜÜJA ei edasta isikuandmeid teistele riikidele.

Kui MÜÜJALT nõutakse klientide isikuandmete saatmist teistesse riikidesse, veendub MÜÜJA eelnevalt selles, et selle andmetöötleja isikuandmete säilitamis- ja töötlemistingimused vastavad rangetele ohutusnõuetele, sealhulgas EL ja USA isikuandmete kaitse raamistiku ja Šveitsi andmekaitseseaduse nõuetele. Kui me saadame sellistele isikutele Teie isikuandmed, rakendame kõik vajalikud abinõud Teie puutumatuse kaitsmiseks vastavalt EL andmekaitse standardsätetele. Täpsema teabe saamiseks vastavate ohutusabinõude kohta leiate aadressilt https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_lv

SIA NL Continent Baltic rakendab tehnilisi ja organisatsioonilisi ohutusabinõusid, mis on välja töötatud isikuandmete kaitsmiseks juhusliku, ebaseadusliku või lubamatu kustutamise, kaotamise, muutmise, ligipääsu, avaldamise või kasutamise eest, rakendades muu hulgas järgmisi ohutusabinõusid:

 • andmete šifreerimine andmete edastamisel (šifreerimine SSL sertifikaadi abil);
 • tulemüür;
 • kaitse ja sissetungimise tuvastamise programmid;
 • muud kaitseabinõud vastavalt tehnika arengu tegelikele võimalustele.

Säilitamise aeg

MÜÜJA töötleb klientide andmeid seni, kuni see on konkreetsete eesmärkide täitmiseks vajalik, et tagada oma kohustuste täitmine klientide ees ja normatiivaktide nõuete täitmine: konto ja teabevahetuse andmeid säilitatakse mitte rohkem kui 3 (kolm) aastat alates konto viimasest külastusest või viimasest ostust (olenevalt sellest, kumb kuupäev on viimane); sideandmeid säilitatakse mitte rohkem kui 2 (kaks) aastat alates suhtluse lõpetamise hetkest; samas on mõnel osapoolel seadusega ettenähtud andmete säilitamise kohustus (näiteks vastavalt raamatupidamisseadusele tuleb ettevõtte raamatupidamisandmeid säilitada 5 aastat jne.).

 

Isikuandmete töötlemine

SIA NL Continent Balticus töödeldakse Teie isikuandmeid ainult sel määral, mil see on vajalik meievahelise lepingu tingimuste täitmiseks. Täpsem teave punktis Eesmärk.

KLIENDI ÕIGUSED

Kliendil on isikuandmete subjektina oma isikuandmete töötlemise suhtes järgmised õigused:

 • juurdepääsu õigus oma isikuandmetele – kliendil on õigus saada teavet selle kohta, kas MÜÜJA töötleb tema isikuandmeid, ja kui töötleb, võib klient taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, samuti küsida täielikku teavet selle kohta, millal, kus, kuidas ja miks tema isikuandmeid hoitakse ja kasutatakse;
 • õigus oma isikuandmetes parandusi teha – kliendil on õigus paluda oma isikuandmeid parandada, kui need on puudulikud või ebaõiged;
 • õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine – kliendil on õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete kasutamist põhjendatakse turunduslike eesmärkidega;
 • nõusoleku tagasivõtmise õigus – kliendil on õigus võtta tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek;
 • õigus olla unustatud  – kliendil on õigus paluda oma isikuandmed kustutada, kui see pole vastuolus normatiivaktide nõuetega;
 • kaebuse esitamise õigus – kliendil on õigus esitada Andmekaitse Inspektsioonile kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta MÜÜJA poolt, kui klient arvab, et tema isikuandmete töötlemine rikub kliendi normatiivaktides sätestatud õigusi;
 • Määrusega ettenähtud muud õigused.

Kui soovite oma õigusi kasutada, kaebust esitada või kui Teil on küsimusi tekkinud, võtke meiega ühendust, saates oma päringud oma isikliku konto kaudu või e-posti aadressile: info@nlstar.com, märkide teemaks teated „Isikuandmete töötlemine“.

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemist, mis on toimunud ajal, mil kliendi nõusolek kehtis.

Nõusoleku tagasivõtmisel ei saa teistel õiguslikel alustel toimuvat andmete töötlemist katkestada.

LASTE ANDMETE TÖÖTLEMINE

MÜÜJA ei kogu ega töötle teadlikult alla 16-aastaste kasutajate andmeid. Kui saame teada, et meil on selliseid isikuandmeid, rakendame viivitamata mõistlikud abinõud nende andmete kustutamiseks. 

KÜPSISEFAILID

Mis on küpsisefailid

Küpsisefailid on väiksed tekstifailid, mille veebileht salvestab veebilehe avamisel Teie arvutisse või mobiilseadmesse. See võimaldab veebilehel meeles pidada Teie nime ja seadeid (näiteks keelt, teksti suuruseid ja teisi kuvaseadeid), mida kasutate selle veebilehe vaatamiseks, et Te ei peaks iga kord seda uuesti tegema.

Kuidas MÜÜJA küpsisefaile kasutab

Kõik küpsisefailid on maksimaalselt depersonaliseeritud ja neid kasutatakse ainult kodulehe kvaliteedi parandamiseks või statistiliste andmete kogumiseks.

Meie kasutame küpsisefaile selleks, et:

- parandada veebilehe toimimist;

- kohandada veebilehe funktsioone vastavalt Teie kasutusharjumustele;

- hankida statistilisi andmeid veebilehe külastajate liikumiste kohta: külastajate arv, veebilehel veedetud aeg jne.

- reklaamistrateegia loomiseks ning Teile atraktiivsemate reklaamide ja pakkumiste kuvamiseks.

Küpsisefailide kontrollimine

Küpsisefaile hoitakse Teie arvutis või mobiilseadmes ning Te kontrollite täielikult nende kasutamist. Veebilehitseja sätete muutmise abil saate küpsisefailide kasutamist keelata või piirata.

Teil on võimalik kustutada kõik isiklikus seadmes asuvad küpsisefailid või teha sellised seadistused, mis blokeerivad küpsisefailide paigutamise Teie seadmesse.

Täpsemat teavet kontrolltoimingute kohta saab lugeda aadressilt http://www.aboutcookies.org.

 • Kui esitate meile täielik küpsisefailide ID, võite küpsisefailide kustutamiseks pöörduda meie klienditoe poole, sisestades teate oma konto kaudu veebilehel või helistades otseliinil:
 • Läti + 37167859660
 • Leedu + 37052078530
 • Eesti + 3728801103

Kui MÜÜJA veebilehe külastamisel on küpsisefailid blokeeritud, ei pruugi kõik meie veebilehe funktsioonid täiel määral kasutatavad olla.

KINNITUS

MÜÜJA kinnitab, et teavet ja isikuandmeid, mille Klient on seoses tellimuse vormistamise või kaupade ostmisega MÜÜJA veebilehel esitanud, töödeldakse ja hoitakse vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitset puudutavate normatiivaktide nõuetele.

KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA

Me soovime alati oma klientidega suhelda (eriti kui arvate, et oleme Teid alt vedanud või võiksime midagi paremaks muuta).

Palume meiega ühendust võtta, kui Teil on selle teabe kohta küsimusi või märkusi; soovite, et me ei kasutaks edaspidi Teie andmeid; soovite kasutada mingeid eespool nimetatud õigusi või esineb kaebusi. 

Konfidentsiaalsuse küsimustes saate meie spetsialistidega ühendust võtta kirjalikult aadressil: info@nlstar.com

 

Kirjelduses kasutatud mõistete loend:

 • Isikuandmed  igasugused andmed tuvastatud või tuvastatava kliendi kohta.
 • Isikuandmete töötlemine kõik isikuandmetega seotud toimingud, sealhulgas nende kogumine, registreerimine, sisestamine, säilitamine, korrastamine, ümberkujundamine, kasutamine, esitamine, edastamine ja avalikustamine, blokeerimine või kustutamine.
 • OSTJA / KLIENT füüsiline isik (andmesubjekt), keda on võimalik andmetöötlussüsteemis asuvate andmete abil otseselt või kaudselt tuvastada.
 • MÜÜJA veebipood nlstar.com, mida haldab SIA NL Continent Baltic.
 • Ostja nõusolek kliendi (andmesubjekti) tahte vaba ja ühemõtteline väljendus, mille tulemusel annab klient loa oma isikuandmete töötlemiseks kindlaksmääratud eesmärgil.
 • Isikuandmete haldur füüsiline või juriidiline isik, asutus või muu struktuur, mis määrab iseseisvalt või koostöös teistega andmete töötlemise eesmärgi ja vahendid ning võimaldab juurdepääsu isikuandmetele.
 • Volitatud isik isik, kes töötleb isikuandmeid süsteemi ja isikuandmete halduri nimel.