KONFIDENCIALUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA SIA „NL CONTINENT BALTIC“

Konfidencialumo politikos tikslas – teikti PARDAVĖJO klientams tokią informaciją:

 • konfidencialumo politikos taikymo sritis;
 • asmens duomenų apimtis, apsaugos, perdavimo, saugojimo ir tvarkymo tikslai;
 • duomenų subjekto teisės gaunant duomenis ir tvarkant kliento asmens duomenis;
 • kaip mes naudojame slapukus;
 • kaip su mumis susisiekti;
 • naudojami terminai.

Asmens duomenų tvarkytojas SIA „NL Continent Baltic“, įmonės kodas 40103781398, registruotas buveinės adresas: Ryga, Kurzemes prospekts 3G, LV-1067, arba įgaliotasis asmuo – asmuo, kuris sistemos valdytojo ir asmens duomenų tvarkytojo pavedimu tvarko asmens duomenis.

Konfidencialumo politikos taikymo sritis

Bendrosios nuostatos: Asmens duomenys – tai bet kokia informacija (raštiška, garso, vaizdo, elektroninė, biometrinė), tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), pavyzdžiui: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo duomenys, telefono numeris, pašto adresas arba el. pašto adresas, foto nuotraukos, vienas arba keletas fiziniam asmeniui būdingų ekonominių veiksnių, ir kita informacija, pagal kurią galima identifikuoti fizinį asmenį.

Asmens duomenų subjektas yra bet kuris fizinis asmuo, kuris:

 • registruotas PARDAVĖJO interneto tinklalapyje arba;
 • prašo PARDAVĖJO informacijos apie prekes, kurios siūlomos pirkti PARDAVĖJO interneto tinklalapyje, arba apie PARDAVĖJO teikiamas paslaugas, arba;
 • naudojasi arba anksčiau naudojosi PARDAVĖJO teikiamomis paslaugomis, arba;
 • davė sutikimą gauti PARDAVĖJO komercinius pranešimus, tarp jų – apie naujienas, akcijas, renginius, nuolaidas, konkursus, loterijas arba žaidimus, taip pat – stebėti savo pirkimo įpročius (profiliavimas), siekiant gauti individualiai parengtus pasiūlymus, arba;
 • sutiko dalyvauti (klientų) lojalumo programose (toliau – klientas).

PARDAVĖJAS asmens duomenis tvarko, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (General Data Protection Regulation arba GDPR), kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d., nuostatomis. Reglamentas nustato asmens duomenų tvarkymo principus (tarp jų – gavimas, naudojimas, saugojimas ir sunaikinimas) ir fizinių asmenų, kaip duomenų subjektų, teises, t. y. galimybę kontroliuoti jų duomenų naudojimą.

Konfidencialumo politika taikoma duomenų tvarkymui, nepriklausomai nuo to, kokia forma ir/arba kokioje aplinkoje PIRKĖJAS pateikė asmens duomenis (SIA „NL Continent Baltic“ interneto tinklalapyje, mobiliosiose programėlėse, savitarnos portale, popierine forma arba telefonu), ir kokioje įmonės sistemoje arba popierine forma jie tvarkomi.

Jei duomenys tvarkomi specifiniais būdais (pavyzdžiui, slapukų naudojimas ir kt.), tam tikroje aplinkoje ir tam tikriems tikslams, gali būti nustatomos papildomos specialiosios sąlygos, apie kurias PIRKĖJAS informuojamas tuo momentu, kai jis teikia atitinkamus duomenis SIA „NL Continent Baltic“.

 

Apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, apimtį, apsaugą, perdavimą, saugojimo terminus ir tvarkymą

Tikslas

PARDAVĖJAS tvarko pirkėjų duomenis vienu arba keletu toliau minėtų tikslų:

 • registruoti Jus kaip PIRKĖJĄ;
 • sukurti Jūsų profilį su galimybe prisijungti per internetą ir užtikrinti jo veikimą;
 • tiekti prekes ir teikti paslaugas (vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį);
 • įvykdyti garantinius įsipareigojimus;
 • tobulinti prekes ir paslaugas, kurti naujas prekes ir paslaugas;
 • palengvinti naudojimąsi paslauga, taip pat reklamuoti ir platinti paslaugas;
 • aptarnauti klientus;
 • nagrinėti ir tvarkyti pretenzijas bei prašymus;
 • klientams išlaikyti, lojalumui didinti, klientų patenkinimui matuoti;
 • atsiskaitymams administruoti;
 • interneto tinklalapiams ir mobiliosioms programėlėms palaikyti ir gerinti;
 • siųsti PARDAVĖJO komercinius pranešimus, tarp jų – apie naujienas, akcijas, renginius, nuolaidas, konkursus, loterijas arba žaidimus, arba stebėti pirkimo įpročius (profiliavimas), jei anksčiau gautas atskiras ir nedviprasmiškas sutikimas;
 • dalyvauti PARDAVĖJO (klientų) lojalumo programose;
 • registruoti PIRKĖJĄ PARDAVĖJO interneto tinklalapyje;
 • įgyvendinti ir ginti teisėtus (pagal įstatymus ir sutartis) PARDAVĖJO interesus;
 • verslo statistikai ir analizei; - planavimui ir apskaitai; - efektyvumo skaičiavimams; - duomenų kokybei užtikrinti; - rinkos ir viešosios nuomonės tyrimams atlikti; - ataskaitoms parengti; - klientų apklausoms atlikti; - rizikos valdymo priemonėms.

Apimtis

Mes tvarkome tokias asmens duomenų kategorijas:

Nr.

Duomenų kategorija

Pavyzdžiai

1

Asmens tapatybės duomenys

vardas, pavardė, gimimo data

2

Asmens kontaktinė informacija

adresas, telefono numeris, el. pašto adresas

3

Asmens kontaktinių asmenų duomenys

kontaktinio asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris

4

Kliento duomenys

sutarties su klientu numeris, kliento registravimo data, statusas

5

„Mano kabineto“ duomenys

vartotojo numeris, interneto tinklalapyje atlikti veiksmai

6

Analitiniai kliento duomenys

priskyrimas kategorijai, segmentas, amžiaus grupė, amžiaus segmentas (jaunimas, masinis, vyresnio amžiaus), kalba, lytis ir kt.

7

Komunikaciniai duomenys

informacijos gavimo/siuntimo būdas, numeris, data, registratorius, turinys, kanalas, pristatymo statusas

8

Prekių pirkimo duomenys

prekės pavadinimas, prekės kodas, pirkimo data, sąskaitos faktūros numeris, prekės gavimo būdas, kaina, mokėjimo būdas, informacija apie čekį

9

Pretenzijų/prašymų duomenys

pretenzijos/prašymo numeris, sprendimo/registracijos data, būdas, aprašymas

10

Klientų apklausų duomenys

apklausos pavadinimas, siuntimo data, atsakymo pateikimo data, apklausos klausimai ir pateikti atsakymai

11

Interneto tinklalapyje atlikti veiksmai

IP adresas, atlikto veiksmo pavadinimas, interneto tinklalapio paskyra, data ir laikas

12

Prieigos prie sistemų duomenys

kliento pateikti vartotojo vardai ir slaptažodžiai

13

Informacija apie sutikimus

žymos apie kliento sutikimus pagal temas, sutikimo data ir laikas, šaltinis

14

Vietos duomenys

terminalo vietos adresas, prisijungimo taško adresas


Apsauga ir perdavimas

 

SIA „NL Continent Baltic“ Jūsų asmens duomenų neparduoda, nenuomoja ir nevykdo su jais jokių kitų sandorių, išskyrus toliau minėtus:

 • Teisės aktų nustatyti atvejai, kai duomenų reikalauja tam tikros valstybinės įstaigos arba jų įgaliotos institucijos.
 • Finansinius sandorius, susijusius su prekių įsigijimu mūsų interneto tinklalapyje, gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Mes Jūsų informaciją apie sandorius savo mokėjimo paslaugų teikėjams perduodame tik tiek, kiek to reikia tvarkyti Jūsų mokėjimus, grąžinti mokėjimus ir tvarkyti skundus.
 • Nepriklausomiems SIA „NL Continent Baltic“ rangovams, siekiant užtikrinti galimybę bendrauti su produkcija, paslaugomis ir užsakymais susijusiais klausimais;
 • Duomenys gali būti perduoti kitiems tiekėjams, siekiant teikti specialias paslaugas, jeigu to reikia PARDAVĖJO teikiamoms paslaugoms užtikrinti, taip pat užtikrinti ir ginti PARDAVĖJO interesus pagal įstatymus arba sutartis, pavyzdžiui: trečiosioms šalims, kurioms PARDAVĖJAS pagal sutartį paveda vykdyti tam tikras funkcijas ir teikti paslaugas, reikalingas, siekiant teikti paslaugas ir vykdyti arba užtikrinti PARDAVĖJO veiklą, tarp jų: teisininkai, buhalteriai, komunikacijų (ryšių), pašto ir informacijos technologijų paslaugas teikiantys asmenys.

PARDAVĖJAS neperduoda asmens duomenų į kitas šalis.

Jei PARDAVĖJUI reikės perduoti kliento asmens duomenų į kitas šalis, PARDAVĖJAS iš anksto įsitikins, kad šio asmens duomenų tvarkytojo saugojimo ir tvarkymo sąlygos atitinka griežtus saugos reikalavimus, tarp jų EU-U.S. Privacy Shield Framework ir Swiss data protection law. Jei mes siųsime minėtiems asmenims Jūsų asmens duomenis, mes atliksime visus reikalingus veiksmus, siekiant užtikrinti atitinkamą Jūsų konfidencialumo apsaugą, remiantis standartinėmis ES nuostatomis dėl asmens duomenų apsaugos. Daugiau informacijos apie atitinkamas apsaugos priemones rasite https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_lv

SIA „NL Continent Baltic“ taiko tam tikras technines ir organizacines saugos priemones, sukurtas, siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neautorizuoto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, prieigos, atskleidimo arba naudojimo.

Tarp jų naudojamos tokios saugos priemonės:

 • perduodamų duomenų šifravimas (šifravimas SSL);
 • firewall;
 • apsaugos ir įsilaužimo aptikimo programos;
 • kitos apsaugos priemonės, atitinkančios aktualias technikos plėtros galimybes.

Saugojimo terminai

PARDAVĖJAS klientų asmens duomenis tvarko tokį laikotarpį, kiek to reikia konkretiems tikslams, siekiant užtikrinti jo įsipareigojimų klientams ir norminių aktų reikalavimų įvykdymą: profilis ir pasikeitimo informacija duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus nuo paskutinio profilio lankymo arba paskutinio pirkimo dienos (priklausomai nuo to, kokia data bus paskutinė); komunikaciniai duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo bendravimo pabaigos dienos; kol viena iš šalių turi teisinį įsipareigojimą saugoti duomenis (pavyzdžiui, remiantis Buhalterinės apskaitos įstatymu, įmonės sąskaitos turi būti saugomos 5 m., ir t. t.).

Asmens duomenų tvarkymas

SIA „NL Continent Baltic“ Jūsų asmens duomenis tvarko tik tiek, kiek to reikia, siekiant įvykdyti mūsų tarpusavio susitarimo sąlygas. Išsamiau – skirsnyje „Tikslas“.

KLIENTO TEISĖS

Klientas kaip asmens duomenų subjektas turi tokias teises, susijusias su jo asmens duomenų tvarkymu:

 • teisę gauti prieigą prie savo asmens duomenų – klientas turi teisę gauti informaciją apie tai, ar PARDAVĖJAS tvarko jo asmens duomenis, ir, jei tvarko, klientas gali pareikalauti prieigos prie savo asmens duomenų bei pareikalauti visos informacijos apie tai, kada, kur, kaip ir kodėl saugomi ir naudojami jo asmens duomenys;
 • teisę keisti savo asmens duomenis – klientas turi teisę prašyti ištaisyti jo asmens duomenis, jei jie įvesti ne visi arba neteisingi;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys – klientas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jei asmens duomenys naudojami rinkodaros tikslais;
 • teisę atšaukti sutikimą – klientas turi teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • teisę būti užmirštam – klientas turi teisę prašyti ištrinti jo asmens duomenis, jei tai neprieštarauja norminių aktų reikalavimams;
 • teisę pateikti skundą – klientas turi teisę pateikti Valstybinei duomenų inspekcijai skundą dėl PARDAVĖJO tvarkomų jo asmens duomenų, jei, kliento nuomone, jo asmens duomenų tvarkymas pažeidžia norminių aktų nustatytas kliento teises;
 • kitas Reglamento nustatytas teises.

Jei Jūs pageidaujate įgyvendinti savo teises, pateikti skundą, arba turite klausimų, prašome susisiekti su mumis, siųsti savo prašymus per „Mano kabinetas“ tinklalapyje arba el. paštu: info@nlstar.com, ir nurodyti pranešimo temą „Duomenų tvarkymas“.

Sutikimo atšaukimas nedaro įtakos duomenų tvarkymui, kuris buvo vykdomas tuo metu, kai kliento sutikimas galiojo.

Atšaukus sutikimą negali būti nutrauktas duomenų tvarkymas, kuris vykdomas kitais teisėtais pagrindais.

VAIKŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

PARDAVĖJAS sąmoningai nerenka ir netvarko jaunesnių nei 16 metų vartotojų informacijos. Jei mes sužinosime, kad turime tokios informacijos, mes nedelsiant imsimės protingų veiksmų, siekiant pašalinti tokią informaciją. 

SLAPUKAI

Kas yra slapukai?

Slapukai – tai nedideli tekstų failai, kuriuos interneto tinklalapis išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai atidarote tinklalapį. Tai suteikia galimybę interneto tinklalapiui prisiminti Jūsų vardą ir nustatymus (pavyzdžiui, kalbą, teksto dydį ir kt. vaizdo nustatymus), kuriuos Jūs naudojate, peržiūrėdami šį interneto tinklalapį, kad Jums kiekvieną kartą nereikėtų to daryti iš naujo.

Kaip PARDAVĖJAS naudoja slapukus

Visi slapukai maksimaliai nuasmeninti ir naudojami tik interneto svetainės kokybei gerinti arba rinkti statistinius duomenis.

Mes naudojame slapukus, siekiant:

- pagerinti interneto tinklalapio funkcionalumą;

- nustatyti interneto tinklalapio funkcionalumą pagal Jūsų vartojimo įpročius;

- gauti statistinius duomenis apie interneto tinklalapio vartotojų srautą: lankytojų kiekį, tinklalapyje praleistą laiką ir kt.

- kurti reklaminę strategiją ir rodyti Jums patrauklesnius pasiūlymus ir reklamą.

Slapukų kontrolė

Slapukai saugomi Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, ir Jūs visiškai kontroliuojate jų naudojimą. Jūs galite išjungti arba apriboti slapukų perdavimą, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus.

Jūs galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje esančius slapukus arba blokuoti slapukų perdavimą į Jūsų įrenginį.

Išsamią informaciją apie kontrolės procedūras rasite interneto tinklalapyje http://www.aboutcookies.org.

 • Pateikiate mums visą slapukų identifikatorių, norėdami ištrinti slapukus, Jūs galite kreiptis į mūsų klientų palaikymo tarnybą, siųsdami pranešimą per „Mano kabinetas“ tinklalapyje arba karštosios linijos telefonu:
 • Latvija +37167859660;
 • Lietuva +37052078530;
 • Estija +3728801103.

Jei Jūs lankote PARDAVĖJO interneto tinklalapį atjungę slapukus, Jūs galbūt negalėsite naudoti visų mūsų interneto tinklalapio funkcijų.

PATVIRTINIMAS

PARDAVĖJAS patvirtina, kad informacija ir asmens duomenys, kuriuos klientas pateikė, pateikdamas užsakymą arba įsigydamas prekes PARDAVĖJO interneto tinklalapyje, bus tvarkomi ir saugomi, remiantis asmens duomenų apsaugą Europos Sąjungoje reglamentuojančių norminių aktų reikalavimais.

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

Mes visada norime susisiekti su savo klientais (ypač, jeigu, Jūsų nuomone, mes Jus pavedėme arba galėtume ką nors pagerinti).

Jei turite su šiuo pranešimu susijusių klausimų arba komentarų; jei nepageidaujate, kad mes ateityje naudotume Jūsų informaciją; jei norite įgyvendinti bet kurią iš anksčiau minėtų teisių arba turite skundų, prašome susisiekti su mumis. 

Jūs galite susisiekti su mūsų konfidencialumo specialistu, rašydami mums: info@nlstar.com

 

Aprašyme naudojamų terminų sąrašas:

 • Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu klientu.
 • Asmens duomenų tvarkymas – bet kurie veiksmai, atliekami su asmens duomenimis, tarp jų: rinkimas, registravimas, įvedimas, saugojimas, tvarkymas, performavimas, naudojimas, teikimas, perdavimas ir publikavimas, blokavimas arba šalinimas.
 • PIRKĖJAS/KLIENTAS – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti naudojant duomenų tvarkymo sistemoje turimus duomenis.
 • PARDAVĖJAS – bendrovės SIA „NL Continent Baltic“ internetinė parduotuvė nlstar.com.
 • PIRKĖJO sutikimas – laisvas ir vienareikšmis kliento (duomenų subjekto) valios išreiškimas, kuriuo klientas duoda sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis minėtu tikslu.
 • Asmens duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, agentūra arba kita organizacija, kuri pati arba kartu su kitais nustato tvarkymo tikslą ir būdą bei gauna prieigą prie asmens duomenų.
 • Įgaliotasis asmuo – asmuo, kuris sistemos valdytojo ir asmens duomenų tvarkytojo pavedimu tvarko asmens duomenis.